استارتاپ گرایند اصفهان :: StartupGrind Isfahan

استارتاپ گرایند اصفهان ، یک جنبش در جهت حمایت از کارآفرینان و موسسان کسب و کار های نوپا و تقویت روابط کاری آنان در جامعه است.