ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | ಪಾರಂಪರಿಕ ನಗರ | India