حدیث ملکی (بیسکولنز)-ریاضیدانی کوچولو و فیلمسازی قسقلی از سرزمین انیمیشن

[ریاضیدان و مهندس کامپیوتر] [هنرمندِ کارگردان و فیلمساز انیمیشن] [عضو انجمن صفنی فیلمسازان ایران]